Więcej informacji
Cele 53 Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej
• stworzenie przyjaznego forum do przedstawienia problemów badawczych i osiągnięć naukowych,

• wymiana doświadczeń i poglądów, a także umożliwienie dyskusji pomiędzy mikrobiologami i naukowcami z dziedzin pokrewnych na tematy związane z możliwością wykorzystania mikroorganizmów w rolnictwie, ochronie środowiska czy procesach biotechnologicznych.

Organizator
Katedra Mikrobiologii Ogólnej i Środowiskowej
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
WAŻNE TERMINY
 • do 30 listopada 2018 r. -zgłoszenie uczestnictwa
 • Termin nadesłania streszczenia prezentacji został przedłużony do 29 marca 2019 r.
 • Wniesienie opłaty konferencyjnej do 31 maja 2019 r.
Prezentacje
Organizatorzy przewidują prezentacje w formie wystąpień ustnych lub posterów.

Przewidywana długość wystąpień ustnych:
 • wykład w Sesji plenarnej i wiodący - 30 minut
 • referat - 15 minut
 • prezentacja w sesji „Młodzi Naukowcy” - 10 minut
Komitet Naukowy zastrzega sobie prawo podejmowania ostatecznej decyzji co do formy prezentacji zaproponowanej przez Uczestników (referat /poster).

Sesja „Młodzi Naukowcy” – Konkurs na najlepszą pracę Młodego Naukowca.
W ramach Konkursu dla Młodych Naukowców zostaną wybrane najlepsze trzy prezentacje ustne oraz trzy postery, spośród zgłoszonych do sesji.

Publikacje po Konferencji:
Prace naukowe zgłoszone do druku po Konferencji będą recenzowane i publikowane w:
 • Nauka Przyroda Technologie (9 pkt) - koszt 50 PLN /1 strona
 • Fragmenta Agronomica (12 pkt) - koszt 300 PLN/10 stron
 • Polish Journal of Environmental Studies (15 pkt IF 1,12) – koszt uzależniony od objętości pracy
Istnieje możliwość wcześniejszego zgłoszenia prac do druku w czasopismach o zasięgu krajowym; opublikowane w 2019 r. prace będą wręczane Autorom w czasie trwania Konferencji.
Koszty udziału w Konferencji
Koszt udziału w Konferencji wynosi 650 PLN

Opłata konferencyjna uwzględnia:
 • całodzienne wyżywienie,
 • materiały konferencyjne,
 • opłaty za imprezy towarzyszące oraz koszty organizacyjne.
Opłata za nocleg w Hotelu IOR wynosi:
 • pokój 1-osobowy: 180 PLN
 • pokój 2-osobowy: 236 PLN
Opłatę za uczestnictwo w Konferencji prosimy przekazać do dnia 31 maja 2019 r. na konto Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu:
29 1090 1362 0000 0000 3601 7894
tytułem: „Konferencja – Mikrobiologia”
Subkonto numer: 293.11.547
NIP Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu: 777 0004 960

Prosimy o nadsyłanie zgłoszeń na dołączonym formularzu na adres: 53konferencja@up.poznan.pl
Formularz zgłoszeniowy
Komunikat 2
Szanowni Państwo,
Prosimy o nadsyłanie streszczeń prezentacji zgłoszonych w formularzu rejestracyjnym wg poniższego wzoru na adres: 53konferencja@up.poznan.pl
Całkowita objętość streszczenia nie powinna wykraczać poza 1 stronę formatu A4 z marginesami 2,5 cm.

Tytuł (Times New Roman, czcionka 14, pogrubienie)

Afiliacje (imiona i nazwiska autorów, miejsce pracy – katedra/instytut, uczelnia, adres e-mail autora korespondencyjnego, Times New Roman, czcionka 12, kursywa)


Tekst streszczenia (Times New Roman, czcionka 12, odstęp 1,5 wiersza).

Uwaga!
Termin nadesłania streszczenia prezentacji został przedłużony do 29 marca 2019 r.
Wniesienie opłaty konferencyjnej do 31 maja 2019 r.
Komitet Organizacyjny Konferencji
Przewodniczący: dr hab. Alicja Niewiadomska
Z-ca przewodniczącego: dr hab. Agnieszka Wolna - Maruwka
Sekretarz: dr hab. Justyna Starzyk

Członkowie: dr hab. Agnieszka Mocek Płóciniak
dr hab. Marek Selwet
dr hab. Dorota Swędrzyńska
dr inż. Katarzyna Głuchowska
dr inż. Ewa Koźlecka
mgr inż. Danuta Błotna
mgr inż. Zyta Waraczewska
mgr inż. Donata Kosicka - Dziechciarek
Komitet Naukowy Konferencji
prof. dr hab. Wiesław Barabasz
prof. dr hab. Krystyna Cybulska
prof. dr hab. Hanna Dahm
prof. dr hab. Magdalena Frąc
prof. dr hab. Witold Grzebisz
prof. dr hab. Andrzej Jaworski
prof. dr hab. Małgorzata Jędryczka
prof. dr hab. Teresa Korniłłowicz -Kowalska
prof. dr hab. Jan Kucharski
prof. dr hab. Stefan Martyniuk
prof. dr hab. Andrzej Mocek
prof. dr hab. Andrzej Nowak
prof. dr hab. Aleksandra Sawicka
prof. dr hab. Zofia Seget – Piotrowska
prof. dr hab. Arkadiusz Telesiński
prof. dr hab. Jadwiga Wyszkowska
dr hab. Mariola Chmiel
dr hab. Anna Gałązka
dr hab. Jolanta Jaroszuk – Ściseł
dr hab. Agnieszka Mocek – Płóciniak
dr hab. Alicja Niewiadomska
dr hab. Marek Selwet
dr hab. Justyna Starzyk
dr hab. Dorota Swędrzyńska
dr hab. Agnieszka Wolna - Maruwka
Lokalizacja
Centrum Kongresowe IOR
ul. Władysława Węgorka 20
60-318 Poznań

Kontakt do Komitetu Organizacyjnego
Katedra Mikrobiologii Ogólnej i Środowiskowej
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
ul. Szydłowska 50 60-656 Poznań

Justyna Starzyk
Tel. 61/846 67 20
e-mail: jstarzyk@up.poznan.pl
SPONSORZY